Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Gebruikersovereenkomst voor TwoLogs producten

TwoLogs V.O.F. Gebruikersovereenkomst
Van toepassing op alle software producten van TwoLogs
Versie 1.4, ingangsdatum 15 maart 2010
https://texpressive.twologs.com

Gebruik van de software

1 Deze overeenkomst is van toepassing op de beschikbare producten van TwoLogs.  Door de software of een update ervan te installeren, gaat u akkoord met de bepalingen in deze overeenkomst.
2 Deze software wordt gelicenseerd, niet verkocht.  Wij verlenen u één licentie per unieke gebruiker om deze software te mogen gebruiken.  Als u niet akkoord gaat met de volgende bepalingen van deze overeenkomst, de-installeer en verwijder dan a.u.b. alle kopieën en geef het product binnen 30 dagen na aankoop terug voor een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag.
U bent gerechtigd om alle versies van deze software te gebruiken die binnen één jaar na datum van aankoop van uw licentie uitkomen.  Wanneer u een versie van deze software wilt gebruiken dat uit is gegeven na dit jaar, kunt u uw licentie tegen een gereduceerde prijs updaten op onze website.
3 U mag deze software op extra computers installeren en gebruiken, maar de software mag niet door meer dan één gebruiker worden gebruikt of uitgevoerd, tenzij u additionele licenties koopt voor elk van deze gebruikers.  U mag alleen back-up kopieën van de software maken voor archiveringsdoeleinden voor persoonlijk gebruik, bedoeld als bescherming tegen harde schijf- of computeruitval.  Wij vragen u om dit vertrouwen niet te misbruiken door kopieën te maken van de software of de handleiding voor gebruik door derden.
4 U mag vrijelijk kopieën van de evaluatieversie van de software verspreiden, in zijn originele formaat, zolang u niet meer dan een nominaal bedrag rekent om de kosten van materialen of distributie te dekken.  U mag in geen enkel geval de originele distributiebestanden aanpassen, uitgezonderd het indien nodig opnemen in een ander archief.  Een evaluatieversie is een versie die door ons of door een door ons geautoriseerde bemiddelaar wordt gedistribueerd voor evaluatiedoeleinden, en welke als een evaluatieversie of ongelicenseerde versie wordt omschreven in de software of de handleiding.
5 De software wordt beschermd door de copyrightwetgeving van Nederland en andere landen.  De software en alle geassocieerde elementen zoals copyrights, handelsnamen, intellectuele eigendomsrechten en informatie met betrekking op de software zijn eigendom van TwoLogs.
U mag de software niet afzonderlijk publiceren, verkopen, verhandelen, distribueren, uitlenen, leasen, verhuren of sublicenseren.  Deze overeenkomst is nochtans niet bedoeld om belemmerend of beperkend te zijn voor enig 'fair use' gebruik dat door de auteursrechtwet wordt goedgekeurd, zoals toegestaan gebruik in bibliotheken of klaslokalen of voor reverse engineering.  Helpt u ons a.u.b. om de noodzaak van softwarebeveiliging te vermijden door de enorme investering in tijd en geld die gemoeid gaat bij het maken van kwaliteitssoftware voor u te respecteren.
6 Wij zullen geen informatie traceren of verzamelen over uw gegevens noch hoe u de software gebruikt, behalve indien u dit uitdrukkelijk heeft toegestaan. Wij zullen u niet met opzet uw mogelijkheid van het gebruik van enige eigenschap van de software of de toegang tot uw gegevens ontzeggen.  Wij zullen nooit zonder uw toestemming enige persoonlijke informatie die wij verzamelen aan derden geven of verkopen, tenzij dit door wetgeving wordt vereist.  Wij respecteren uw privacy en zullen het tot dezelfde hoogte beschermen als wij onze meest waardevolle informatie beschermen.

Beperkte garantie

7 Wij garanderen dat de software de eigenschappen en functionaliteit biedt die algemeen zijn beschreven in de productspecificatie op onze website ten tijde dat u het aanschafte en die zijn beschreven in de productdocumentatie.  Deze garantie vervalt 60 dagen na uw aankoop.  Media waarop de software eventueel wordt aangeboden zullen vrij zijn van materiaal- en vakmanschapdefecten. Deze garantie is nietig als enige software-uitval voortvloeit uit misbruik, ongeval of verkeerd gebruik.
8 Wij garanderen niet dat deze software of uw mogelijkheid om het te gebruiken ononderbroken zal zijn of vrij zal zijn van fouten.  Wij hebben alle redelijke stappen genomen om de software vrij te houden van virussen, spyware, "achterdeur" toegang, of enige andere schadelijke code.  Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht wijzen wij elke impliciete garantie betreffende verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.
9 Wij garanderen u dat, naar ons beste weten, de digitale gegevens die deze software vormen geen inbreuk maken op de rechten, inclusief copyrights, handelsnamen en intellectueel eigendommen van enige derde.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

10 Onder de bovenstaande beperkte garantie zal, naar ons inzicht, alleen een volledige terugbetaling van de aankoopprijs of het corrigeren van de defecte software of media als oplossing worden aangeboden.  Wij mogen ervoor kiezen om voor productversies die wij niet langer verkopen fouten niet op te lossen, deze versies niet te reviseren of deze versies te updaten.
11 Gezond verstand dicteert dat enig software programma grondig wordt getest met niet-kritieke gegevens voordat er op wordt vertrouwd.  Ondanks dat elke voorzorgsmaatregel is genomen om foutloze code te produceren gebruikt u deze software op eigen risico.
Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht wijzen wij alle aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade af die voortkomt tijdens het gebruik of misbruik van deze software onder deze overeenkomst (inclusief schade, gederfde bedrijfswinst, verlies van bedrijfsinformatie, gegevensverlies, of andere geldelijke verliezen).  Wij streven ernaar dat wij nooit software beschikbaar stellen die bekende fouten bevat die kunnen leiden tot schade aan gegevens op het systeem.

Algemene bepalingen

12 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
13 Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig wordt ondervonden of niet kan worden gehandhaafd blijven de overige bepalingen van kracht.  Deze overeenkomst maakt geen inbreuk op de wettelijke rechten van enige partij die optreedt als een consument.
14 Deze overeenkomst sluit geen uitdrukkelijke garanties uit die wij aan u hebben gegeven.  Enige aanpassing aan deze overeenkomst moet door beide partijen in schrift mee worden ingestemd.
15 Wij geven periodiek updates van onze software uit en maken deze updates beschikbaar als internet download.  Wij raden u aan om uw geïnstalleerde versie actueel te houden.  Wij mogen u verplichten om de laatste update van een specifiek product te installeren om bepaalde ondersteuningsvragen te behandelen.
16 Dit is ons huidig beleid.  Wij zijn vrij om dit op enig moment te wijzigen door wijzigingen op onze website te plaatsen.  Het nieuwe beleid wordt van kracht wanneer u een update bemachtigd of de software download.
17 Deze overeenkomst blijft van kracht totdat hij wordt beëindigd.  U mag hem elk moment beëindigen.  Wij behouden ons het recht toe om deze overeenkomst elk moment te beëindigen als u er niet in slaagt om enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst na te leven.
In zulke gevallen stemt u ermee in om de software die onder deze overeenkomst valt te vernietigen, inclusief alle kopieën, functioneel equivalente afgeleiden, alle ondersteuningsbestanden die gemaakt zijn door of gerelateerd zijn aan deze software, en alle onderdelen en aanpassingen daarvan in enigerlei vorm.

Vragen en contact

Mocht u enige vragen hebben die van toepassing zijn op deze overeenkomst, of als u om bepaalde redenen contact op moet nemen met TwoLogs, stuur ons dan a.u.b. een e-mail of schrijf ons op:

E-mail:
Adres: TwoLogs
t.a.v. Licentieondersteuning
Velperweg 50-3
6824 BL Arnhem
Nederland